โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

ห้องสมุดวรรณกรรมรัสเซียในเมืองพัทยา

เป็นห้องสมุดเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บริการให้บุคคลทั่วไปที่มีหนังสือภาษารัสเซียนานาชนิด