โครงการของเรา

องค์กรไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิเพื่อการกุศล รู้สิช สมาคม รู้สิช (The Rusich Association)

การจัดสัมมนา การบรรยายจากอาจารย์ ดร. อังสนา เรืองดำ ในเมืองพัทยา

การจัดสัมมนา การบรรยายของอาจารย์ ดร. อังสนา เรืองดำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ หลักการมารยาทและพฤติกรรมในวัฒนธรรมไทย สำหรับชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยว